BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NÂNG MŨI

Rhinoplasty Price List

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THẨM MỸ TẠO HÌNH MẶT

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠO HÌNH VÒNG 1

Breast Surgery Price List

*Tư vấn thực hiện tại bệnh viện.Không thực hiện tại cơ sở.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠO HÌNH BODY

Liposuction Price list

*Tư vấn thực hiện tại bệnh viện.Không thực hiện tại cơ sở.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM THẨM MỸ 

Filler Price List

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CĂNG DA MẶT VÀ CÁC DỊCH VỤ  KHÁC 

Facelift and Other Services Price List